• Hoàn trả khi chưa bóc tem sản phẩm.
  • Khách gửi hoàn trả sản phẩm trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận sản phẩm
  • Bianca sẽ hoàn trả tiền qua hình thức chuyển khoản 3 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm hoàn trả.

Main Menu